ទីក្រុងតុងគួ HengYao ម៉ាស៊ីន Ultrasonic ក្រុមហ៊ុន

ម៉ាស៊ីនរបាំងមុខ, ម៉ាស៊ីនធ្វើផលិតផលមិនមែនជាត្បាញចោល,
ម៉ាស៊ីនផ្សារ ultrasonic ស្វ័យប្រវត្តិ

Hengyao- «ផលិតផលដំបូងដែលបច្ចេកវិទ្យាជាលើកដំបូង, ដែលមានគុណភាពដំបូងនិងសេវាជាលើកដំបូង "គឺជាគោលគំនិតរបស់យើង។

យើងជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់វិជ្ជាជីវៈរបស់ផលិតប្រភេទផ្សេងគ្នានៃ
ការមិនត្បាញធូលីដីម៉ាស៊ីនរបាំងមុខចោល។

កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!